Posts from the ‘दीर्घकथा’ Category

अंतर्धान (भाग ३)

अंतर्धान (भाग ३) -संपदा म्हाळगी-आडकर ५/३१/१०
 
भाग १
भाग २
भाग ३

कोपऱ्यातील खुर्चीत अभ्यासाचं पुस्तक वाचत बसलेला रोहित, उठून सुहासपाशी आला.
“मामा, तुला काही खायचंय का?”
“नाही, नको,…..  तुला भूक लागलीय का?”
“हो, थोडी!”
“बर मग तू खाऊन येतोस का?”
“तू पण ये ना, मला एकट्याला खायची सवय नाही रे! म्हणजे एकट्याने खाल्लं तरी वाढायला माआजी असायची”, सुहाला आईचं नाव ऐकून कससंच झालं.
“बर चल! नर्सला सांगून जाऊयात.”

हॉस्पिटलच्या उपहारगृहात दोघं समोरासमोर बसली.
“रोहित, तू काय घेणार?”
“मी साधा डोसा”. वेटरला बोलावून सुहासने साधा डोश्याची ऑर्डर दिली.
“मामा आणि तुला काही?”
“नको”
“अरे घे! खूप वेळ काही खाल्लं नाही तर आम्लपित्त होतं असं माआजी म्हणते”, आईचं नाव ऐकून सुहासला परत अस्वस्थ वाटलं. पण त्याने वेटरला बोलावून स्वत:साठी खायला ऑर्डर केलं. 

 
तुला माहितेय मामा, “माआजी तुझी खूप आठवण काढते. मला तर ती सुहाच म्हणायची. सुरवातीला मला कळायचं नाही. हळूहळू समजलं, आता मी ‘सुह्या’ म्हणलं तरी ओ देतो आणि ‘रोह्या’ म्हणलं तरी”, असं म्हणून रोहित प्रसन्न हसला. रोहितला सुहास फार ओळखत नव्हता. कर्तव्यापुरतं आईला भेटायला गेल्यावर, रोहितची अधूनमधून गाठ पडे. पण रोहितच्या हास्यातली ती प्रसन्नता सुहासच्या ओळखीची होती… ती आईसारखी होती.
 
“माझे सगळे लाड करते ती! आणि कसली जातीची सुगरण रे…. किती वेगवेगळे लाडू, चिवडे, अनारसे.. आणि तिच्या उकडीच्या मोदकांना काही तोडच नाही बघ. रोज मला धारोष्ण दुध तापवलं कि त्यावरची साय साखर घालून द्यायची. तुला पण आवडते ना रे खूप? मला सांगायची ती. म्हणायची, आमच्या सुहाला हे फार आवडतं, पण त्याला कसं देणार?”
“हं”
“माझ्यामध्ये ती तुलाच पहायची बहुतेक!” रोहितचं हे वाक्य ऐकून, इतका वेळ दूर कुठेतरी टक लावून पाहत असलेल्या सुहासने चटकन समोर पाहिलं. रोहित १७-१८ वर्षांचा पण ‘एवढं शहाणपण कुठून आलं ह्याच्यात? अंगभूत आहे? की परिस्थितीमुळे आलेलं कि आईच्या सहवासाने…’
“हो.. तुझा राहून गेलेला सहवास माआजी माझ्यामध्ये मिळवत होती बहुतेक. तू जेंव्हा मामापाशी होतास तेंव्हा वेडीपिशी झाल्यासारखी वागायची म्हणे. शेजारी म्हणायचे, ‘सुहाच्या राहून गेलेल्या सहवासात तिचा जगणंच राहून गेलंय!'”, रोहितचं बोलणं ऐकून सुहासचा बांध फुटला. तो ओक्साबोक्शी रडू लागला.
“मामा, रडू नकोस मामा, काही होणार नाही तिला! माआजी बरी होईल, लवकरच!”, रोहितही रडू लागला.
“मी कधी ओळखूच शकलो नाही रे तिला! आणि.. तू…” सुहासला पुढे काही बोलताच येईना… रोहित येऊन त्याच्या शेजारी बसला.
 
वेटरने पदार्थ आणून टेबलावर ठेवले. क्षणभर दोघांकडे बघून तो निघून गेला. हॉस्पिटलच्या उपहारगृहात असे प्रसंग त्याने अनेकदा पहिले होते.
सुहासने स्वत:ला सावरलं. त्याने रोहितला धीर दिला. “रोहितच्या रूपाने जवळचं कोणीतरी आहे” ह्याचा त्याला भास झाला. कधी न जाणवलेली ममतेची भावना त्याच्या मनात घर करून गेली.
 
नर्सने सुहासला बोलावून आई निवर्तल्याचं सांगितलं. सुहास येऊन, रोहित शेजारच्या खुर्चीत बसला. गेले २ दिवस आई कोणत्याही उपचाराला प्रतिसाद देत नव्हती. पण एक आशा होती, ती बरी होईल. आता ती आशा ही संपली होती. हळूहळू गवसायला लागलेलं, एका वादळासकट भर्रकन दूर उडून गेल्यासारखं वाटलं.
“मामा काय झालं?”
“गेली.. गेली ती.. माझी आई, तुझी माआजी गेली रोह्या!”, सुहास स्फुंदत होता.
“पण ती तर बरी होणार होती. डॉक्टर म्हणाले होते, ‘ती बरी होईल म्हणून'”
“नाही रे बाळा, ती नाही थांबली, आपल्याला एकट सोडून गेली ती!”, सुहास त्याला समजावत होता. रोहित अविश्वासाने रडू लागला. रडणाऱ्या रोहितला सुहासने आपल्या कुशीत घेतलं, क्षणभर विचार केला, ‘आपण एकटे कसे? दोघं आहोत की एकमेकांना.’ ती माउली अंतर्धान पावली होती… ममतेचं दान सुहासच्या पदरात टाकून!

(समाप्त)

Advertisements

अंतर्धान (भाग २)

अंतर्धान (भाग २) -संपदा म्हाळगी-आडकर ५/२८/१०
 
भाग १
भाग २
भाग ३
“सुहा, ए सुहा”, आई लंगडत लंगडत परसात आली. सुहा परसात लगोरी खेळत होता.
आई नक्की काहीतरी काम सांगणार असं गृहीत धरून जीवावर आल्यासारखं सुहा म्हणाला, “कायsss ग?”
“एक काम करशील माझं?”
“आता नाही, मी खेळतोय.”, सुहा निरुत्साही पणे म्हणाला.
“अरे वैद्यांकडे जाऊन औषध आणायचं होतं. पाय फार सुजायला लागलाय रे!”, विहिरीपासल्या निसरड्यावरून ती पाय घसरून पडली होती.
सुह्याने दुर्लक्षील्याने, थोडा वेळ आई तशीच उभी होती. “सुहा ऐकतोस ना?”
“काय???”
“माझं औषध आणतोयेस ना?”
“सोपानला का सांगत नाहीस? तो आणेल की!”, सुहा तक्रारीच्या सुरात म्हणाला.
“अरे तो गोठ्यात आहे. धार काढतोय. अण्णांना धारोष्ण दुध लागतं तुला माहितेय न?”
“ए नाही ग! आमचा खेळ संपल्याशिवाय नाही.”, त्याचं बोलणं ऐकून आई घरात गेली. थोड्या वेळानं स्वत: चपला घालून परसातून बाहेर पडली. तिचा पाय खूपच दुखत असावा.
 
“वैद्यांकडे जाता जाता वाटेत पडली होती आई! शिरपतीने बैलगाडीत घालून घरी पोहोचती केली. नीच जातीच्या माणसाच्या गाडीत बसून आली म्हणून अण्णांनी विटाळली, विटाळली म्हणून घरभर बोंबाबोंब केली होती.  दुसऱ्या दिवशी हातावर काळनिळ झालं होतं. पण ते कशानं झालं होतं? पडण्याने का अण्णांच्या मारण्याने… मला का नाही उमजलं ते? मी गेलो असतो वैद्यांकडे तर हे सगळं टळलं असतं…”, सगळं आठवून, सुहासच्या डोळ्यात अश्रू तरारले.
 
शाळेचं आणि सुहाचं फार पटलंच नाही. शाळेतून आलेल्या तक्रारी आणि मिळवलेले कमी गुण ह्या दोन्ही कारणांनी अधून मधून अण्णांकडून चोप मिळायचा. कधी आई पाठी घालायची. कधी अण्णांनी मारलं तर जवळ घ्यायची. “तुमच्याच लाडानं वेडा झालाय. काही गरज नाही जवळ घ्यायची, लाड करायची”, अण्णा ओरडायचे. सुहाला जवळ घेताना आईला दहावेळा विचार करावा लागे.
 
एकदा शाळेत न जाता, शेतात फिरत बसल्याने अण्णांनी बंबाखालच्या निखाऱ्याने चटका दिला. पण आई मध्ये पडली, अण्णांच्या हातातला निखारा तिनं फेकून दिला. अण्णांवर जवळ-जवळ ओरडलीच. अण्णांनाही ते नवीनच होतं,  ते चमकले. त्या निखाऱ्यानं भाजलं तिला, पण त्याची पर्वा नव्हती.
“अश्याच ओझ्याखाली राहिलं, तर पोर दबून जायचं…. आपल्यासारखं”, तिनं विचार केला. अण्णांच्या मर्जीनं सुहाची मामाकडे रवानगी केली. सुहाचा मामा शिक्षक होता. सुहाचा मामे-भाऊ, त्याच्याच वयाने एवढा अन अतिशय तल्लख बुद्धीचा होता. त्याच्या जोडीनं सुहाला ही अभ्यासाची गोडी लागेल हा आईचा मनोदय होता. तसं झालं ही!
 
सुहाच्या मनातला अभ्यासाविषयीचा तिटकारा खूप कमी झाला होता. पण एक नवीनच अढी निर्माण झाली होती, आईविषयी. मामाकडे राहिलं पाठवल्याचा राग, त्या  चिमुकल्या मनाने आईवर धरला होता. बघता बघता सुहा कॉलेजातून पदवी घेऊन बाहेर पडला. विनासायास सरकारी नोकरी मिळाली. तो घराबाहेरच राहत होता. सुहा सुट्टीत घरी यायचा. अण्णांशी समोरासमोर भेट होणार नाही असं पाहायचा. आई रोज सगळं त्याच्या आवडीचं करायची. उकडीचे मोदक काय.. अनारसे काय.. साखरांबा… काकवी… कसली कसली लोणची.. चटण्या काही काही सोडायची नाही. तापवलेल्या दुधाची ताजी साय-साखर रोज खायला द्यायची. तरी सुहा आईशी तुटक वागायचा. पण ती माउली सगळं पंखाखाली घ्यायची.
अण्णा गेले, तेंव्हा आई पन्नाशीत होती. आईला आधाराची गरज होती. सुहाला त्याची जाणीव होती. आर्थिक आधाराला सुहा होता पण मानसिक आधाराला कोण? काही काळाने रोहित आईपाशी आल्याने तो विषय सुहासाठी परस्पर हाता-वेगळा झाला होता. रोहित आल्याने आईला फार मोठा विरंगुळा होता.
 
काचेतून बघताना सुहाला आईच्या साय-साखरेची चव आठवली. ती चव बराच वेळ सुहासच्या जिभेवर रेंगाळत राहिली.
कोपऱ्यातील खुर्चीत अभ्यासाचं पुस्तक वाचत बसलेला रोहित, सुहासपाशी आला.
(क्रमश:)

अंतर्धान

अंतर्धान -संपदा म्हाळगी-आडकर ५/२३/१०
 
भाग १
भाग २
भाग ३
 
अतिदक्षतागृहाच्या काचेच्या तावदानातून आत बघत सुहास अतिशय निर्विकार चेहऱ्याने उभा होता. आईच्या कोमेजलेल्या, निपचित देहाकडे पाहत होता. त्याची सत्तरएक वर्षांची, इतकी वर्षे जगण्याच्या लढाईत जिंकणारी आई, मृत्यूशी झुंज देत होती. सुहासला आठवलं, मागच्या भेटीत आई म्हणाली होती, ‘सुहा, अंथरुणावर लोळागोळा होऊन पडून राहण्यापेक्षा एका झटक्यात मरण यावं रे बाबा!’ आणि तेच तिला आत्ता येत नव्हतं. सुहासला माहित होतं, तिचा जीव अडकलाय इथे सुहासमध्ये, रोहितमध्ये… आणि अजून बऱ्याच अश्या गोष्टींमध्ये ज्या असू शकल्या असत्या. अश्या अंतर्धानक्षणीही ती मृत्यूची आराधनाच करत असेल.
 
“सुहा, अरे ऐक माझं. लग्नासारखी गोष्ट वेळेतच झाली पाहिजे बाबा!”
“आई मी तुला कितीदा सांगितलंय. मला उगीच भरीला घालू नकोस. मी लग्न करणार नाहीये.”
“सुहा, तुला आत्ता करायचं नाहीये का? तसं असेल तर सांग मला. थोडे दिवसांनी पाहू. आलेल्या स्थळांना तसं कळवता येईल.”
“आई, आत्ता नाही आणि कधीच नाही. मला लग्न करायचं नाहीये.”
“मग काय ब्रम्हचारी होणार आहेस का?”, आई रागानेच म्हणाली. सुहासचा पारा कधीच चढला होता. लग्नाच्या विषयाने त्याला तिरमिरी येत असे. ‘का?’ हे त्याचं त्यालाही का माहित नव्हतं.
“तुम्ही बाप लेक मला कधी सुख लागू देणार आहात का?”, पाठमोरी वळून आई स्वयंपाकघराकडे चालू लागली. तिचा रडणारा चेहरा सुहाला दिसला नाही पण डोळ्याकडे गेलेला पदर दिसला होता.
 

रोहितच्या खांद्यावरल्या हाताने सुहास भानावर आला. रोहितला आईचा फार लळा होता. रोहित सुहासच्या आत्येबहिणीचा मुलगा. आई गेल्यावर मामीआजीनेच त्याचा सांभाळ केला होता. “माआजीला बरं नाही” म्हणाल्यावर दिवसरात्र तो हॉस्पिटलात होता, सुहास मामाबरोबर.

“मामा, मी जरा औषधं घेऊन येतो.”
“हे पैसे घे.”
“नको आहेत माझ्याकडे, आधीचे उरलेले.”
“बर”.
“जाऊन येतो.”
“हं” रोहितच्या येण्याने खंडित झालेला सुहासच्या विचारांचा प्रवाह, परत वाहू लागला.
 
खरंय आईला कधी सुखच लागलं नाही. आधी अण्णांच्या तापट आणि आततायी स्वभावाने आणि नंतर माझ्या बेताल वागण्याने. “बेताल? माझं वागणं बेताल खरंच होतं? असेल कदाचित. कदाचित नाही नक्कीच. अंत:मन कधी खोटी ग्वाही देणार नाही.”
 
सोपान वाड्याला ताज्या फुलांचं तोरण बांधत होता. वाड्यात सगळ्या दारांना आंब्याच्या डहाळ्या लावल्या होत्या. नुकत्याच सावरून, वाळलेल्या शेणाचा वास सर्वत्र पसरला होता. बायका रांगोळ्या काढत होत्या. लहान मुलं पळापळी करीत होती. त्यांच्या आया त्यांना लांबूनच दटावत होत्या. दटावल्यानंतर “बघाना अजिबात ऐकत नाही. चार-चौघात शोभा करतो”, असं म्हणत आपापसात कुजबुजत होत्या. गोतावळ्यातील मुलांच्या एकत्रित मुंजी असल्यातरी वाड्यात मात्र लगीनघाई होती.
आज सुहाचीही मुंज होती. आईची पार धांदल उडून गेली होती. एकत्र मुंज सोहळा असल्याने बाहेर गावहून आलेल्या पाहुण्या-रावळ्यांचं चहापान, खानपान वाड्यावरच होतं. एकत्रित मुंजीचा संकल्प सुहाच्या वडिलांचा असल्याने तिला जास्तच काळजी घ्यावी लागत होती. सगळ्या मुंजी आपल्याच घरातल्या असल्यासारखी ती झपाटून कामं करत होती. थोड्याच वेळात घटिका भरेल असा निरोप आला. आई सुहाला शोधत घरभर फिरली. मुहूर्ताला मुंज मुलगा जागेवर नसता तर सुहाच्या वडिलांच्या क्रोधाग्निला तिला सामोरं जावं लागलं असतं.
 
सुहा बाकीच्या पोरांबरोबर लपाछपी खेळण्यात गुंतला होता. तो आणि सुमी वरच्या माळ्यावर गोण्यांमध्ये लपले होते. स्वत:चे घर असल्याने सुहाला काने-कोपरे माहित होते. इकडे माळ्यावर कोणी शोधत येणार नाही आणि आलं तर कसा मस्त धप्पा देता येतो हे त्याने सुमीला समजावलं. सुमी तशीही लिंबू-टिंबू होती. खूप वेळ कोणी शोधायला आलं नाही म्हणून सुमीने भुणभुण सुरु केली,
“ए सुहास, आपण जाऊ या रे, कोणीच येत नाही.”, असं म्हणून ती उठू लागली.
“थांब ग सुमे!”
“नको मी जातेच कशी, तुमची मुंज आहे बाबा, तुम्हाला कोणी बोलणार नाही, मला आई शोधत असेल. मला न मागता धम्मकलाडू मिळायचा.”
“थांब ग! तू बाहेर गेलीस तर तू वाचशील कारण तू लिंबू-टिंबू आहेस, पण मला राज्य घ्यावं लागेल” दोघं थोडा वेळ गप्प बसले.
तेवढ्यात बाहेरून धप्पाचा जोरात आवाज झाला. तो ऐकल्यावर सुमी म्हणाली, “बघ धप्पा पण झाला. आम्हाला बुवा मुंज पण नाही आणि धप्पा पण!”
“म्हणजे?”
“हो तुम्हा मुलांना मुंज, मला काहीच नाही.”
“तू सांग न तुझ्या आई-दादांना, तुझं लग्न करायला. मग होईल फिटाम-फिट”, सुहा हसत म्हणाला.
“हो? मग तुमची मुंज आणि माझं लग्न होईल ना रे?”, सुमी निरागसपणे म्हणाली.
“हो”, सुहा हसत म्हणाला. तेवढ्यात सुहाला आईची हाक ऐकू आली. माळ्याचा जिना उतरून तो खाली गेला.
आई किती सुंदर दिसत होती. पाटल्या, बांगड्या, तोडे, चिंचपेटी, गौरवर्णाला शोभून दिसणारी प्रेमळ, पिंगट नजर, कपाळावर नेहमीची चंद्रकोर. लग्नाचा जपून ठेवलेला फिकट गुलाबी रंगाचा भरजरी शालू ती नेसली होती. स्वत:च्या मुलाची मुंज असून तिला नवी साडी घेता आली नव्हती… अण्णांमुळे. पण त्या जुन्या नऊवारी शालूतही ती अतिशय सुरेख दिसत होती. नाकातली मोत्याची नथ तिला फार छान दिसत होती. “आपली आई किती सुंदर आहे”, ह्याची जाणीव सुहाला होऊन गेली. “आईने रोज असाच नटलं पाहिजे, सुंदर दिसलं पाहिजे. पण अण्णा करू देणार नाहीत. त्यांच्या देखरेखीत आईला एक दागिना ल्यायला कधी मिळायचा नाही.”
 
“सुहा, किती शोधायचं तुला? घटिका भरत आली.”
“आम्ही लपाछपी खेळत होतो काकू!”, सुमी आईला म्हणाली.
“हो ना”, सुहाने होत हो मिसळलं.
“सुमे, तू चल तुझी आई शोधतीय कधीची. सुहा, लपाछपी खेळतोय म्हणे, थोड्या वेळानं तुझ्या अण्णान्पासून मला लपायची वेळ आली असती”, असं म्हणत आई सुहाला हाताला धरून निघून गेली.
 
मांडवात मुंजीच्या विधींची तयारी चालू होती. घटिका भरायला काही पळ उरले होते. सुमी आईला म्हणाली, “आई मला लग्न करायचंय.”, तिचं हे बोलणं ऐकून आजूबाजूंच्या बायकांत खसखस पिकली. सुमीच्या आईला मात्र वरमल्यासारखं झालं.
“गप ग सुमे!”
“आई मला लग्न करायचं म्हणजे करायचं. सुह्याची मुंज मग माझं लग्नतरी करा.”, परत खसखस. एव्हाना मांडवातल्या सगळ्यांचं लक्ष गेलं होतं. सुमीच्या आईने समजावलं पण काही उपयोग झाला नाही. सुमीचं मात्र “माझं लग्न करा, लग्न करा” चालूच होतं.
“कुणी सांगितलं तुला? नसतं लग्नाचं खूळ!”, सुमीच्या आईनं रागानं विचारलं.
“सुह्यानं!”, सुमी चटकन बोलून गेली. आजूबाजूला परत हश्या.
“पण सुमे, कोणाशी करणार तू लग्न?”, कोणत्याश्या भोचक मावशीनं हसत विचारलं.
थोडासा विचार करून “कोणाशी म्हणजे…. सुह्याशी.. तो आवडतो मला..”, सगळे हसले. सुमीची आई वरमली.
“आजच सुहाची सोडमुंज सुद्धा उरकून घ्या, सुहाची आई!”, मगाचच्या भोचक मावशी परत बोलल्या. इतर बायका खळाळून हसल्या. सुहाला हाताला धरून, घेऊन आलेली सुहाची आईदेखील हसली. सुहा मात्र न हसता तसाच उभा होता. दुरून सुहाचे अण्णा त्याच्याकडे रागाने पाहत होते म्हणून कदाचित!
 
सुहासला सगळं आठवलं, ‘मुंजीनंतर कोठीत नेऊन अण्णांनी खरपूस समाचार घेतला होता, मात्र त्या माराने सुमीच्या स्मृती मनावर कोरल्या गेल्या कायमच्या!’ पण त्याहून डोळ्यासमोर तरळत राहिलं, ते आईचं लोभसवाण रूप! अण्णांच्या हयातीत आईला मनासारखं काही करता आलं नाही, आणि आपणही तिच्या मनासारखं केलं नाही म्हणून त्याला वाईट वाटलं.
 
रोहित औषधं घेऊन परत आला. त्याने काचेच्या दारातून परिचारिकेला बोलावून औषधं दिली. त्याच्याकडे पाहून, सुहासने अंतर्धान पावू बघणाऱ्या आईकडे वळून पाहिलं.
(क्रमश:) 

तळव्यावर मेंदीचा (भाग ५)

 
जेवताना आईने विषय काढला, “उप्पू, फोटो पाहिलास का रे?”
“हो” -उत्पल.
“आवडली का मुलगी? चांगली शिकलेली आहे” -आई.
“हो चांगली आहे” -उत्पल.
“मग त्यांना फोन करून भेटायला बोलावू का?” -आई.
“एक दिवस थांब, मी विचार करून सांगतो” -उत्पल. आईचा थोडा हिरमोड झाला. 
 
मनुच्या घरीसुद्धा जेवणं आटोपली. मनु आईला मागची आवारावर करायला मदत करत होती.
“मनु, एक छान स्थळ आलंय. मुलगा चांगला आहे. घर चांगलं आहे. स्वत:ची कंपनी आहे. फोटो आणलाय मी केंद्रातून. फोटो तुझ्या टेबलावर ठेवलाय तो बघ. तू तयार असशील तर पुढे बोलणी करू” -आई.
“बर आपण उद्या सकाळी बोलू. मला आता अर्जंट मेल चेक करायच्यात, मी चालले” -मनु.
“ठीक आहे. फोटो बघ” -आई. 
 
***
 
यु आर लॉग्ड इन ऍज ‘SaberCat’. लगेच instant मेसेज आला.
Caveman: “कुठे होतीस तू?”
SaberCat: “इथेच आहे. व्यस्त होते जरा”
Caveman: “मी तुला मिस केलं”
SaberCat: “मी पण मिस केलं तुला”
Caveman: “तुझा विश्वास बसणार नाही, मी तुला पाहिलं नाहीये पण मला वाटतंय मी तुझ्या प्रेमात पडलोय”
SaberCat: “आणि आता मी काय सांगतेय ह्यावर तुझा विश्वास बसणार नाही, मी भेटले तुला आज आणि तुला कळलंही नाही”
Caveman: “काय सांगतेस काय?”
              “आज मला कितीतरी मुली भेटल्या हिला कसा ओळखू?”
SaberCat: “हं खरंय”
Caveman: “तू कसं ओळखलंस मला?”
SaberCat: “अंत:चक्षुंनी… हीहीही.. अगदी आत्तासुद्धा तुझी छबी माझ्या डोळ्यांसमोर आहे.”
Caveman: “खरं सांग”
SaberCat: “खरंच सांगतेय. गाठी वर बांधल्या जातात हेच खरं. तू मला पसंत आहेस”
Caveman: “खरं सांग”
SaberCat: “बाय. गुड नाईट”
Caveman: “सांग ना आता. हा कसला आंधळी कोशिंबीरचा खेळ चालवला आहेस तू?”
SaberCat: “बर एक हिंट”
Caveman: “ओके”
SaberCat: “तळव्यावर मेंदीचा अजून रंग ओला, माझ्या मनी प्रीत तुझी घेते हिंदोळा…. बाय, मी गेले आता, कीप गेसिंग!” 
 
“आज भेटलो? आणि हिंट काय म्हणे ‘तळव्यावर मेंदीचा… ‘, श्रावण चालू आहे. एक दोघींचा अपवाद सोडला तर सगळ्यांच्या हातावर मेंदी आहे. कोण कोण मुली भेटल्या आज मला? ओनीरची बहिण, ऑफिसची रेसेप्शनिस्ट, शेजाऱ्यांची रेवा, बसमध्ये नेहमी दिसणाऱ्या, इंटरव्यूला आलेल्या मुली… इंटरव्यूला आलेली मेंदीवाली तर नाही ना? मेंदीवाली असेल तर सहीच! तिला मी माझा आयडी सांगितला होता ‘Caveman’. तीच असायला हवी ती ‘दर्शना काळे – सुदर्शना’. आईला पण काही प्रॉब्लेम नसेल. तिला पण पसंत आहेच. आईला सांगून टाकावं ‘हो’ म्हणून. आगे जो होगा देखा जायेगा”
 
***
 
सकाळी मनुने लाजत आईला आपला होकार सांगितला. दर्शनाच्या बाबांनीही यथावकाश फोन करून भेटण्याची वेळ ठरवली. दुसऱ्या दिवशीच भेटायचं ठरलं.
उत्पल ऑफिस मधून लवकर घरी आला. आवरून तयार झाला. थोड्या वेळात पाहुणे आले. आई वडिलांच्या मागून दर्शनाही आत आली. तिला पाहून उत्पल खूष झाला. मनात विचार सुरु झाले, “अरे सही हीच ती मेंदीवाली. पण हीच ‘SaberCat’ असेल का?”
 
चहा झाला, खाणं झालं, गप्पा झाल्या. सगळे म्हणाले, “मुलांना एकमेकांना काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू द्या”  उत्पलने सुरुवात केली, “तुला मेंदी खूप आवडते का?”
“हो, मला तिचा ओला लालचुटुक रंग खूप आवडतो” -दर्शना. “आत्ता ‘ओला’ म्हणाली का ही?”, उत्पलच्या आशा पल्लवित झाल्या.
“तुला ऑनलाईन गेमिंग मध्ये रस आहे का?” -उत्पल.
“उत्पल हा काय प्रश्न? तू काय तुझ्या कंपनीसाठी इंटरव्यू घेतोयेस का?”, उत्पलची आई जराशी चिडून म्हणाली.
“विचारू द्यात वाहिनी. दोघांचे विचार जुळतात का नाही हे बघू द्यात. बोल दर्शु” -दर्शनाचे बाबा.
“नाही” -दर्शना.
“अजिबात नाही?”, थोडसं खट्टू आणि बरचसं आश्चर्यचकित होऊन उत्पल म्हणाला.
“अगदी अजिबात नाही असं नाही” -दर्शना.
“ओह बर मग ठीक आहे. कुठे करते?”, उत्पल थोडसं उत्कंठीत होऊन म्हणाला.
“कुठे म्हणजे कॉम्पुटरवर!”, दर्शना थट्टेच्या स्वरात म्हणाली.  
“नाही म्हणजे कुठल्या साईटवर?”, उत्पल फारच अधीर झाला.
“प्रेमगेम्स.नेट!”, असं म्हणून दर्शना गालातल्या गालात हसली. साईट ओळखीची नसल्याने उत्पल नाराज झाला. “म्हणजे ही ती नाही, ही ‘SaberCat’ नाही”, त्याने मनाशी पक्कं केलं. “इंटरव्यूला तर वेगळी साईट सांगितली होतीस” असं अगदी तोंडावर आलं होतं उत्पलच्या. पण वैयक्तिक आणि व्यावसाईक जीवनं एकत्र करायची नाहीत हे त्याने आधीच ठरवलं होतं.
“कोणता गेम?”, उत्पलने धंद्याचा रिसर्च सुरु केला.
“गेम, ‘आंधळी कोशिंबीर’!”, दर्शना परत थट्टेच्या स्वरात म्हणाली.  
“माझं लॉगीन आय डी ‘Caveman’ आहे”, असं म्हणून दर्शना खुदकन हसली.
“हो का? मग माझं लॉगीन ‘SaberCat’ आहे”, असं बोलून उत्पलही हसू लागला. त्यांच्या बोलण्याचा आणि हसण्याचा दोन्हीचा अर्थबोध इतर कोणालाही झाला नाही. अजून काहीही विचारायचे नाही असं ठरवून, दर्शना आणि उत्पलने पसंत केल्याचं सगळ्यांना सांगितलं.
दर्शनाच्या तळव्यावर आता उत्पलच्या नावाची मेंदी लागणार होती. ओला लालचुटुक रंगही येणार होता, दोघांच्या मनात प्रीत हिंदोळा घेत होती!
-समाप्त.
 
 

तळव्यावर मेंदीचा (भाग ४)

“मनु, भेटली का शुभदा?” -आई.
“हो! खूप मजा आली” -मनु.
“कशी आहे ती? पुढच्या वेळेला तिला घरी बोलव. मी सांगितलंय म्हणून सांग” -आई.
“हो” -मनु.

***

 
लॉग्ड इन ऍज ‘Caveman’. नव्या इमेलचा प्रबंध चालू आहे.
Dear SaberCat,
I missed you for last two days. I like you. I think, I am falling in love with you.
Waiting for your reply,
Caveman.
माउस सेंड बटणावर नेऊन उत्पल, नुसताच स्क्रीनकडे पाहत होता. “पाठवावं? का नको?”, विचार चालू होते. शेवटी backspace करून त्याने सगळा मजकूर काढून टाकला. laptop बंद करून जागेवरून उठला.   
 
***
 
मंगळवारी ठरलेल्या वेळी सगळे निवडलेले उमेदवार दुसऱ्या पातळी परीक्षेसाठी आले होते. उत्पलने समूह संवादासाठी सगळ्यांना एकत्र बोलावले. त्यात ती पण होती, मेंदीवाली. पण आज तिच्या हातावर मेंदी काहीशी पुसट झालेली. उत्पलला एकदम फोटोची आठवण झाली. “हिलाच आईने पसंत केलंय माझ्यासाठी. मला पण आवडलीय ही. आज मला हिचा इंटरव्यू घ्यायचाय. अरे हो इंटरव्यू!”. एकदम भानावर येऊन त्याने आलेले सगळे विचार बाजूला सारले. 
समूह-संवाद चांगल्या रीतीने पार पडला. आता तो प्रत्येकाची परत एकदा मुलाखत घेणार होता. रेसेप्शनिस्ट एकेक करून सगळ्यांना उत्पलच्या केबिन मध्ये पाठवत होती.  
‘पुसट मेंदी’ वाली आत आली. तिला पाहून परत त्याला तिच्या फोटोची आठवण झाली. सुरवातीची शुभेच्छा देवाण-घेवाण झाली. तिने आपला रेझ्युमे त्याच्या समोर ठेवला, नाव – ‘दर्शना काळे’, “ओह हिचं नाव दर्शना आहे तर. आईने सांगितलं नव्हतं. हिचं नाव सुदर्शना असायला हवं होतं नाही”, मी काय विचार करतोय? मला हिचं इंटरव्यू घ्यायचाय”, त्याने परत सगळे विचार गुंडाळून ठेवले. इंटरव्यू चालू झाला. टेक्निकल प्रश्न झाले. आता व्यक्तिमत्व आणि aptitude चेक करायचं होतं.
“तुला गेमिंग आवडतं का? करतेस का?” -उत्पल.
“येस सर! आय लाईक गेमिंग! खरंतर मी रोज गेम खेळते” -दर्शना.
“ऑनलाईन गेमिंग करतेस का?” -उत्पल.
“हो …. ह्या साईटवर” -दर्शना.
“ओह, तिथे मी पण खेळतो. माझा आयडी ‘Caveman’ आहे” -उत्पल. आपण उगाच जास्त माहिती देतोय हे लक्षात आल्यावर त्याने विषय बदलला.
“आमची कंपनी ऑनलाईन गेमिंग सोफ्टवेअरच्या क्षेत्रात उतरणार आहे. स्टार्ट-अप आहे खूप काम करावं लागेल. तयारी आहे का?”
उत्पलने विचारलं.
“येस सर.” -दर्शना.
थोडा वेळ अजून प्रश्न विचारण्यात आणि गप्पा मारण्यात गेला. काहीजण कागदावर सिलेक्ट झाले, काही मनातल्या मनात. दर्शनाही खूष होती.
 
***
 
जेवताना आईने विषय काढला, “उप्पू, फोटो पाहिलास का रे?”
“हो” -उत्पल.
“आवडली का मुलगी? चांगली शिकलेली आहे” -आई.
“हो चांगली आहे” -उत्पल.
“मग त्यांना फोन करून भेटायला बोलावू का?” -आई.
“एक दिवस थांब, मी विचार करून सांगतो” -उत्पल. आईचा थोडा हिरमोड झाला. 
 
मनुच्या घरीसुद्धा जेवणं आटोपली. मनु आईला मागची आवारावर करायला मदत करत होती.
“मनु, एक छान स्थळ आलंय. मुलगा चांगला आहे. घर चांगलं आहे. स्वत:ची कंपनी आहे. फोटो आणलाय मी केंद्रातून. फोटो तुझ्या टेबलावर ठेवलाय तो बघ. तू तयार असशील तर पुढे बोलणी करू” -आई.
“बर आपण उद्या सकाळी बोलू. मला आता अर्जंट मेल चेक करायच्यात, मी चालले” -मनु.
“ठीक आहे. फोटो बघ” -आई. 
 
(क्रमश:) 

तळव्यावर मेंदीचा (भाग ३)

“ओनीर इंटरव्यू कसे चालू आहेत?” -उत्पलने फोनवरून प्रश्न विचारला. आज ऑफिसमध्ये तो उशिरा आला होता.
“सो फार सो गुड. चांगले चालू आहेत. काही अगदीच बिगिनर्स आहेत. बहुतेक सगळे गेमिंग सोफ्टवेअरचा अजिबात अनुभव नसलेले” -ओनीर.
“ओह बर. लेट्स सी हाऊ इट गोज. मुख्य म्हणजे गेमिंगचा कल पाहिजे. aptitude!” -उत्पल.

 फोन झाल्यावर उत्पल इंटरव्यूविषयी विचार करत होता. “काही चांगले कॅन्डीडेट्स मिळाले पाहिजेत. टेक्निकली सॉलिड!”.
नेहमीच्या सवयीने इमेल चेक केल्या. “आज पण एकही इमेल नाही तिची? कुठे गेलीय कुठे हि मुलगी?” तो मनाशी बोलत होता. 
ओनीर आणि उत्पल हे दोघेही पूर्वीचे सहकर्मचारी. सोफ्टवेअर तंत्रज्ञानात तसा दोघांनाही आठेक वर्षांचा अनुभव. गेमिंग सोफ्टवेअरची दोघांना चांगली जाण होती. शेवटी दोघांनीही, नोकरी सोडून, एकत्र येऊन एक गेमिंग सोफ्टवेअर कंपनी सुरु केली. सगळी कामं निम्मी जबाबदारी उचलून करायची असं त्यांनी आधीच ठरवलं. कंपनीत दोघांचा समान वाटा होता आणि कंपनीच्या नावातही… ओनीरचा ‘O’ आणि उत्पलचा ‘pal’.
काहीतरी विसरला म्हणून, उत्पल परत रिसेप्शनिस्ट कडे गेला. त्या दोन मुली अजून तिथेच होत्या. हसत होत्या. “ह्यांचा नंबर आला नाही वाटतं?” त्याने मनाशी विचार केला. त्या दोघींचा मेंदीवरून विषय चालला होता. एकीनं हातावर मेंदी काढली होती. “ती मेंदीवाली छान आहे”, विचार करत तो केबिनकडे परत गेला.
 
***
 
घरी कॉम्पुटरच्या टेबलाचा खाना उघडल्यावर, उत्पलला एक पाकीट दिसलं. ते त्यानं ठेवलेलं नव्हतं. “आईने ठेवलं असेल. सकाळी काहीतरी फोटोबद्दल बोलत होती ती”, त्याच्या मनात विचार आला. “परत एका मुलीचा फोटो असेल. आई बाबांना का इतकी घाई झालीय लग्नाची? माझी तयारी नाहीये अजून. सांगूनही ऐकत नाहीत”, “मला आत्ता लग्न करायचं नाहीये, का मला ह्या मुलींशी लग्न करायचं नाहीये?”, “तिने इमेलही केली नाही आज. किती वेळा चेक केलं मी”, “मी तिच्या प्रेमात पडलोय का? का मी दर १५ मिनिटांनी तिची इमेल आलीय का पाहत होतो?”, “मला ती आवडलीय हे नक्की”, “फोटो पाहू कि नको? का आधी इमेल चेक करू?” सगळे विचार मनात पिंगा घालत होते.
लॉगइन केलं. अजून इमेल नाही. मग फोटो बघायचा ठरवलं, पाकीट उघडलं. “अरेव्वा! छान आहे कि मुलगी. सुंदर! आईने अगदी शोधून आणलीय”, “काहीशी सकाळच्या मेंदीवालीसारखी दिसते नाही? का तीच??..” थोडा वेळ गेला.
“मला काय होतंय हे? मला ‘SaberCat’ आवडतीय, तिच्या इमेल्सची मी वेड्यासारखी वाट पाहतोय. मग ती सकाळची मेंदीवाली, ती मला दिसायला खूपच आवडलीय.  आणि योगायोग म्हणजे तीच आईला पण आवडलीय म्हणूनच तिने फोटो दिलाय आणून. मेंदीवालीचं स्थळ चालत आलाय. मग ‘SaberCat’ चं काय?”, “मी वेडा होईन आता”. laptop बंद करून तो झोपी गेला.
 
लॉगइन ‘SaberCat’, पासवर्ड “********”. काही मेसेज नाही, इमेल पण नाही. वाट पहिली, ‘Caveman’ चा पत्ता कुठंय. आलाच नाही तो. “का आला नाही तो? झोपला कि काय?”, “झोपला कश्यावरून? त्याच्याकडे दिवस असेल तर?”, “चिडला तर नसेल ना माझ्यावर? काल मी लॉगइन केलं नाही म्हणून”, “येना रे! तुला इंटरव्यूबद्दल सांगायचय.”
 
***
सकाळी शिंकत शिंकतच, शुभदा स्वयंपाकघरात आली.
“शुभा, किती ग ही सर्दी! इतकी सर्दी होते तर मग कशाला लावायची मेंदी?”, आई नाराजीच्या स्वरात शुभाला म्हणाली.
“अग आई सकाळ ची वेळ आहे म्हणून वाटतंय. नंतर कमी होईल” -शुभदा.
“पण आधीच तुझी थंड प्रकृती त्यातून हिवाळा मग हवेत कशाला उद्योग?” – आई. शुभदाला आईची तक्रार अपेक्षितच होती.
“आई, आज मी दुपारी जेवायला घरी नाहीये ” -शुभदा.
“अग सुट्टीच्या दिवशी तरी घरी जेव” -आई.
“अग परवा इंटरव्यूला दर्शु भेटली. किती वर्षांनी! तुला आठवते का ग?” -शुभदा.
“हो” -आई.
“तिथे सगळं बोलणं झालं नाही, म्हणून आज ‘वैशाली’ त भेटायचं ठरलंय” -शुभदा.
“बर, पण लवकर या घरी. स्थळ आणि वेळेचं भान राहत नाही एकदा गप्पा सुरु झाल्यावर” -आई. आईचं म्हणणं पटल्यासारखं “हं”, म्हणून, शुभदा तिकडून निघून गेली.
 
शुभदा आणि दर्शना दोघी ‘वैशाली’ त भेटल्या.
“शुभा, तुझी मेंदी बघू” -दर्शना. शुभाने हात पुढे केला. “छान आलीय. माझ्यापेक्षाही छान! किती सुंदर रंगलीय ग!”.
“हो. मला पण काढावीशी वाटली” -शुभदा.
“नवऱ्याचं भरपूर प्रेम असणार आहे म्हणजे!” -दर्शना.
“लेट्स होप!” -शुभदा. दोघी खिदळल्या.
 
***
 
“हेलो ओनीर, कसा आहेस?” -उत्पलने ओनीरला फोन लावला.
“मी ठीक, तू?” -ओनीर.
“मी पण ठीक. अरे इंटरव्यूजबद्दल बोलायचं होतं” -उत्पल.
“अरे हो! तुला मी इमेल केलीय पण बोललेलं जास्त बर” -ओनीर.
“हं” -उत्पल.
“मी ६ जणांना शोर्टलिस्ट केलंय. तू त्यांचं दुसऱ्या पातळीचं स्क्रीनिंग कर” -ओनीर.
“ओके! कोणी चांगलं आहे का?” -उत्पल.
“येस, ४ मुलं आणि २ मुली आहेत. टेक्निकली सॉलिड आहेत. सहापैकी दोघातिघांना गेमिंगचा aptitude आहे असं वाटतंय” -ओनीर.
“ओके, ठीक आहे. मंगळवारी बोलावलंय ना?” -उत्पल.
“हो” -ओनीर.
“ठीक आहे. सोमवारी ऑफिसमध्ये भेटू” -उत्पल. 
दोघांनी फोन ठेवला, “आय होप ती मेंदीवाली सिलेक्ट झाली असेल”.
 
***

 

“मनु, भेटली का शुभदा?” -आई.
“हो! खूप मजा आली” -मनु.
“कशी आहे ती? पुढच्या वेळेला तिला घरी बोलव. मी सांगितलंय म्हणून सांग” -आई.
“हो” -मनु.
 
(क्रमश:) 

तळव्यावर मेंदीचा (भाग २)

 
“आई, आज गजर झाला नाही का ग?” खोलीतून बाहेर येत, उत्पल डोळे चोळत आईला म्हणाला.
“अरे झाला की. खूप वेळ वाजत होता. शेवटी मीच येऊन बंद केला. तुला हाक मारली, हलवलं पण” -आई.
“पण उठवायचं ना!” -उत्पल.
“हाक मारली, हलवलं? आता अजून काय करायचं? तू अजिबात उठत नव्हतास. काल रात्री गेम खेळत बसला असशील. मी दोन वाजता उठले तेंव्हा तुझ्या खोलीतला दिवा चालू होता.” बोलता बोलता, आईने चहाचा कप समोर ठेवला. आईला काही उत्तर न देता तो जवळ ओढून उत्पलने तोंडाला लावला. आईलाही उत्तराची अपेक्षा नव्हतीच.
“उत्पल, बाबा विचारात होते, फोटोचं काय झालं म्हणून. मी काय सांगू त्यांना?” -आई.
“बर मला आता उशीर झालाय. मी आवरून येतो पटकन. आपण नंतर बोलू.” -उत्पल.
“का आज इतकी घाई काय आहे? तू तर लेट जातोस ना?” -आई.
“आज नवीन कॅन्डीडेट्स येणार आहेत” -उत्पल.
 
***
 
“दर्शना, झाली का तयारी?”, डबा आणून देतच आईने प्रश्न विचारला.
“हो झाली.” -दर्शना.
“प्रमाणपत्र वगैरे घेतलंस ना ग?” -आई.
“हो. आई तू डबा दिलास पण कधी खायला वेळ होईल माहित नाही. इंटरव्यू किती वेळ चालेल माहित नाही.” -दर्शना.
“जेंव्हा होईल तेंव्हा खा. जायला वेळ असेल तर आताच खाऊन घे. रिकाम्या पोटी डोकं चालत नाही.” -आई.
“नको मी बघीन. आता खायला वेळ नाहीये.” -दर्शना.
 
***
 
“शारदा! तू बोलली नाहीस मनुशी?” -श्रीधर.
“नाही हो! काल बोलणार होते, गेले पण होते तिच्या खोलीत. आधीच उशिरा आली होती. आल्या आल्या झोपली बिचारी. दमली होती बहुतेक” -शारदा.
“आज इंटरव्यूला गेलीय. त्यामुळे आज राहू दे” -श्रीधर.
“बर” -शारदा.
“पण उद्या नक्की विषय काढ. मुलाकडची मंडळी फार थांबायची नाहीत. स्थळ चांगलं आहे” -श्रीधर. 
“हं” -शारदा. 
 
***
 
दर्शनाने रिसेप्शनिस्टकडे नाव नोंदवलं. येऊन इतर उमेदवारांबरोबर प्रतीक्षालयात बसली.
“अरेच्या! शुभदा, तू पण इकडे?” -दर्शनाला बालमैत्रीण इथेच भेटायची होती.
“हाय दर्शना! कशी आहेस? Long time” -शुभदा.
“येस. मी छान. तू?” -दर्शना.
“मी पण छान, इकडे इंटरव्यूला का?” -शुभदा.
“हो. आय लव गेम्स! चांगली संधी दिसली म्हणून म्हणलं अप्लाय करावं” -दर्शना.
“सेम हिअर. आय लव गेमिंग टू. आज पहिल्या पातळीची चाचणी आहे ना ग?” -शुभदा.
“येस….. तू कुठे खेळतेस? आपण शेअर करू ना…” -दर्शना. दोघींच्या गप्पा रंगल्या. बाकीचे उमेदवार बरेच तणावाखाली वाटत होते. काहीजण काहीतरी वाचण्याचा प्रयत्न करत होते.
 
एक व्यक्ती घाईघाईने ऑफिसमध्ये शिरली. दर्शना आणि शुभदाचं गप्पांमुळे, आजूबाजूला लक्ष नव्हतं. ऑफिसात आलेल्या व्यक्तीचं त्यांच्याकडे लक्ष गेलं. “किती जोरात बोलताहेत ह्या मुली? इंटरव्यूचं टेन्शन नाही का ह्यांना? आत गेल्यावर कळेल”, “हुशार असतील कदाचित. त्यामुळे त्यांना टेन्शन नसेल कदाचित. ओनीर पाहिलंच कोण किती पाण्यात आहे”. त्या व्यक्तीने विचार केला. एकदा त्यांच्याकडे पाहिलं. रेसेप्शनिस्टकडे आजच्या भेटी-गाठींची माहिती घेऊन ती व्यक्ती आपल्या केबिनकडे गेली. जाताना परत एकदा दोघींकडे पाहिलं. त्याच्या केबिनच्या दरवाजाच्या आवाजाने दोघी जागेवर आल्या. कंपनीतली कोणतीतरी मोठ्या हुद्द्याची व्यक्ती इथून गेल्याचा त्यांच्या लक्षात आलं. दोघीही थोड्याश्या वरमल्या.
 
***
 
“ओनीर इंटरव्यू कसे चालू आहेत?” -उत्पलने फोनवरून प्रश्न विचारला. आज ऑफिसमध्ये तो उशिरा आला होता.
“सो फार सो गुड. चांगले चालू आहेत. काही अगदीच बिगिनर्स आहेत. बहुतेक सगळे गेमिंग सोफ्टवेअरचा अजिबात अनुभव नसलेले” -ओनीर.
“ओह बर. लेट्स सी हाऊ इट गोज. मुख्य म्हणजे गेमिंगचा कल पाहिजे. aptitude!” -उत्पल.
 
फोन झाल्यावर उत्पल इंटरव्यूविषयी विचार करत होता. “काही चांगले कॅन्डीडेट्स मिळाले पाहिजेत. टेक्निकली सॉलिड!”.
नेहमीच्या सवयीने इमेल चेक केल्या. “आज पण एकही इमेल नाही तिची? कुठे गेलीय कुठे हि मुलगी?” तो मनाशी बोलत होता. 
ओनीर आणि उत्पल हे दोघेही पूर्वीचे सहकर्मचारी. सोफ्टवेअर तंत्रज्ञानात तसा दोघांनाही आठेक वर्षांचा अनुभव. गेमिंग सोफ्टवेअरची दोघांना चांगली जाण होती. शेवटी दोघांनीही, नोकरी सोडून, एकत्र येऊन एक गेमिंग सोफ्टवेअर कंपनी सुरु केली. सगळी कामं निम्मी जबाबदारी उचलून करायची असं त्यांनी आधीच ठरवलं. कंपनीत दोघांचा समान वाटा होता आणि कंपनीच्या नावातही… ओनीरचा ‘O’ आणि उत्पलचा ‘pal’.
काहीतरी विसरला म्हणून, उत्पल परत रिसेप्शनिस्ट कडे गेला. त्या दोन मुली अजून तिथेच होत्या. हसत होत्या. “ह्यांचा नंबर आला नाही वाटतं?” त्याने मनाशी विचार केला. त्या दोघींचा मेंदीवरून विषय चालला होता. एकीनं हातावर मेंदी काढली होती. “ती मेंदीवाली छान आहे”, विचार करत तो केबिनकडे परत गेला.
 
(क्रमश:)