मोगरा -संपदा म्हाळगी-आडकर २/८/१०
 
माझ्या मनातला हा मोगरा फुलावा
वाऱ्यासवे विमुक्त तो दूर दरवळावा
 
पाहील शोधू कोणी जर स्त्रोत सुगंधाचा
दिसेल ना कुणाही हा मोगरा मनीचा
 
मम साजणास सुद्धा, हा कूटप्रश्न पडावा
मग रात्रभर तोही विचारात तळमळावा
 
तो विचारेल मजला, येई गंध मोगऱ्याचा
वास हा तुझा का, का नव्या अत्तराचा?
 
पाही घरात शोधू तो कळ्या मोगऱ्याच्या
मी सांगणार नाही, ‘हा वास अंतरीचा’
 
धुंडेल दिशा दाही, पण गावणार नाही
हा मोगरा मनीचा, असेल त्याच्या पायी.
  
Advertisements